Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pastoral letter /'pɑ:stərəl 'letə[r]/  

  • Danh từ
    như pastoral