Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forefather /'fɔ:fɑ:ðə[r]/  

  • Danh từ
    (thường số nhiều)
    tổ tiên, cha ông

    * Các từ tương tự:
    forefathers