Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forefathers /'fɔ:fɑ:ðəz/  

  • Danh từ
    tổ tiên, ông cha