Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Father Christmas /,fɑ:ðə'krisməs/  

  • ông già Nô-en