Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người sáng lập
  Động từ
  thất bại, (kế hoạch…)
  kế hoạch thất bại vì thiếu kinh phí
  chìm, đắm (tàu)
  quỵ xuống (ngựa, vì làm việc quá sức)

  * Các từ tương tự:
  founder-member, foundering, founderous, foundership