Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (y học) phá thai; sẩy thai
  hủy
  abort a space mission
  hủy một phi vụ vào không gian
  abort a computer program
  xóa một chương trình điện toán

  * Các từ tương tự:
  aborted, aborticide, abortifacient, abortin, abortion, abortion mechanism, abortionist, abortive, abortive subexit