Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abortive /ə'bɔ:tiv/  

 • Tính từ
  sớm thất bại; non yểu
  an abortive attempt
  nổ lực sớm thất bại

  * Các từ tương tự:
  abortive subexit, abortively, abortiveness