Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abortively /ə'bɔ:tivli/  

  • Phó từ
    [một cách] non yểu