Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abortiveness /ə'bɔ:tivnis/  

  • Danh từ
    sự đẻ non
    sự non yếu, sự chết non chết yểu
    (sinh vật học)
    sự không phát triển đầy đủ