Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (sinh vật)
    không phát triển, thui