Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aborticide /ə'bɔ:tisaid/  

  • Danh từ
    thuốc giết thai