Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abortifacient /ə'bɔ:ti'feiʃənt/  

  • Tính từ
    phá thai, làm sẩy thai
    Danh từ
    thuốc phá thai