Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

architect /'ɑ:kitekt/  

 • Danh từ
  kiến trúc sư
  đồ án của kiến trúc sư về nhà hát mới
  (bóng) ông ta là kiến trúc sư chính của cuộc cách mạng

  * Các từ tương tự:
  architectonic, architectonically, architectonics, architectural, architectural acoustics, architectural design, architecturally, architecture