Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự sụt lở; sự đắm tàu