Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ lóng)
  to take one's davy that...
  thề rằng

  * Các từ tương tự:
  Davy Jone's locker, davy lamp