Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Davy Jone's locker /'deivi 'dʒəʊnis lɒkə[r]/  

  • (khẩu ngữ, đôi khi đùa)
    đáy biển
    tàu của họ đã chìm xuống đáy biển