Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

davy lamp /'deivi'læmp/  

  • Danh từ
    đèn Đa-vi (đèn an toàn cho thợ mỏ)