Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

progenitor /prəʊ'dʒenitə[r]/  

 • Danh từ
  tổ tiên (người, thú vật, cây)
  (nghĩa bóng) ông tổ
  Marx was the progenitor of Communism
  Marx là ông tổ của chủ nghĩa cộng sản

  * Các từ tương tự:
  progenitorial