Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forebear /'fɔ:beə[r]/  

  • Danh từ
    (cách viết khác forbear) (thường số nhiều)
    tổ tiên