Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forerunner /'fɔ:rʌnə[r]/  

  • Danh từ
    người mở đường; sự kiện mở đường
    she was a forerunner of modern women's movement
    bà ta là người mở đường cho phong trào phụ nữ ngày nay