Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác ancestress)
  tổ tiên, ông tổ
  my ancestor came from Laos
  tổ tiên tôi từ Lào tới
  this machine is the ancestor of the modern computer
  chiếc máy này là ông tổ của máy điện toán hiện đại

  * Các từ tương tự:
  ancestor-worship