Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người báo trước; dấu hiệu bao trước
  một vài xáo trộn báo trước cách mạng sắp tới
  tiền thân (của một phát minh khoa học)
  máy điện thoại đầu tiên, tiền thân của mạng lưới liên lạc hiện đại

  * Các từ tương tự:
  precursory