Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vanguard /'vængɑ:d/  

 • Danh từ
  the vanguard
  (số ít)
  đội tiên phong, tiền đội
  người [đi] tiên phong (của một phong trào)
  be in the vanguard of a movement
  đi tiên phong trong một phong trào

  * Các từ tương tự:
  vanguardism, vanguardist