Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

predecessor /'pri:disesə[r]/  

  • Danh từ
    người tiền nhiệm
    việc đã làm từ trước; cái đã có trước
    kế hoạch mới liệu có thỏa đáng hơn kế hoạch trước chút nào không?