Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antecedent /,ænti'si:dənt/  

 • Danh từ
  vật đứng trước, việc xảy ra trước
  (ngôn ngữ)
  tiền ngữ
  antecedents
  (số nhiều) tiền sử
  một người không rõ tiền sử
  Tính từ
  ở trước, phía trước, xảy ra trước

  * Các từ tương tự:
  antecedently