Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

precursory /pri:'kə:səri/  

  • Tính từ
    (+ of) báo trước
    mở đầu, mào đầu, để giới thiệu