Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ancestor-worship /'ænsistə/  /wə:ʃip/

  • Danh từ
    sự thờ phụng tổ tiên