Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

primogenitor /praimou'dʤenitə/  

  • Danh từ
    ông tổ, tổ tiên