Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

progenitorial /progenitorial/  

  • Tính từ
    (thuộc) tổ tiên, (thuộc) ông cha, (thuộc) ông bà ông vải
    (nghĩa bóng) (thuộc) bậc tiền bối