Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    sẩy thai
    thất lạc (thư từ, hàng hoá)
    thất bại (kế hoạch)