Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  con số không
  viết ba con số không lên bảng đen
  nought point one
  không phẩy một (0,1)
  (cũng naught) (cổ) không [có] gì
  his assiduity gained him nought
  sự chăm chỉ cũng không làm cho nó được cái gì hết