Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Phó từ
  xiên, lệch
  look awry
  nhìn xiên, lé nhìn
  hỏng, thất bại
  go (runtread) awry
  hỏng, thất bại
  Tính từ
  (vị ngữ)
  xiên, lệch; xộc xệch
  her clothes were all awry
  quần áo chị ta thật xộc xệch