Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fatherliness /'fɑ:ðəlinis/  

  • Danh từ
    tính nhân từ như cha, tính hiền hậu như cha