Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cũ)
  con chó hư (nhất là chó lai)
  người hèn nhát; người vô tích sự
  đồ hèn nhát xảo trá nhà mày!

  * Các từ tương tự:
  cur-murring, curability, curable, curableness, curably, curacoa, curacy, curare, curarine