Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tạo ra, phát ra
  generate heat
  tạo nhiệt
  hận thù này sinh do thành kiến chủng tộc

  * Các từ tương tự:
  generated address, generated code