Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

engender /in'dʒendə[r]/  

  • Động từ
    sinh ra, gây ra
    một số người cho rằng nghèo đói sinh ra tội ác

    * Các từ tương tự:
    engenderer