Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • danh từ-(ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) bố, ông bố

    * Các từ tương tự:
    patera, paterfamilias, paternal, paternalism, paternalist, paternalistic, paternalistically, paternality, paternally