Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fatherless /'fɑ:ðəlis/  

  • Tính từ
    không có cha, không có bố, mồ côi cha