Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fatherlike /'fɑ:ðəli/  

  • Tính từ & phó từ
    như cha, như bố; nhân từ như cha, hiền hậu như cha