Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fatherhood /'fɑ:ðəhʊd/  

  • Danh từ
    cương vị làm cha