Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Father time /,fɑ:ðə'taim/  

  • thần thời gian