Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ) (tiếng trẻ em) (như dad)
  ba, cha, bố
  xem dad

  * Các từ tương tự:
  daddyish