Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chaplain /t∫æplin/  

 • Danh từ
  cha tuyên úy (trong các nhà nguyện ở nhà tù, trường học)
  an army chaplain
  cha tuyên úy quân đội

  * Các từ tương tự:
  chaplaincy, chaplainship