Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

chaplaincy /'t∫æplinsi/  

  • Danh từ
    chức tuyên úy; nhiệm kỳ tuyên úy; nhà ở của cha tuyên úy