Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người chăn cừu
  Động từ
  chăn dắt, hướng dẫn
  giáo viên hướng dẫn nhóm trẻ lên xe buýt

  * Các từ tương tự:
  shepherd dog, shepherd's pie, shepherd's pie, shepherd's plaid, shepherdess