Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

procreation /prəʊkri'ei∫n/  

  • Danh từ
    sự sinh đẻ