Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contemporary /kən'temprəri/  /kən'tempərəri/

 • Tính từ
  cùng thời; đương thời
  Dickens was contemporary with Thackeray
  Dickens đương thời với Thackeray
  hiện tại
  furniture of contemporary style
  đồ đạc hiện đại
  Danh từ
  người cùng thời