Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concomitant /kən'kɒmitənt/  

 • Tính từ
  đi đôi với, kèm theo, cùng xảy ra
  concomitant events
  sự kiện cùng xảy ra đồng thời
  travel and all its concomitant discomforts
  chuyến đi với tất cả nỗi khó chịu kèm theo
  Danh từ
  (+ of)
  sự việc đi đôi với, sự việc kèm theo
  sự ốm yếu vốn hay kèm theo tuổi già

  * Các từ tương tự:
  concomitantly