Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mới lạ
  a novel idea
  một ý mới lạ
  a novel fashion
  một kiểu thời trang mới lạ
  Danh từ
  tiểu thuyết; truyện
  truyện lịch sử

  * Các từ tương tự:
  novelese, novelette, novelise, novelist, novelistic, novelization, novelize, novella, novelty