Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

novelette /,nɒvə'let/  

  • Danh từ
    truyện ngắn (thường chất lượng thấp)